Bull Cha Online - Polo Shirt เสื้อโปโล โปโลชาย โปโลหญิง โปโลเข้ารูป ปกตั้ง ปกสกรีน ผ้าพื้น ผ้าลาย ผ้าริ้ว หลากหลายสี จัดส่งทั่วประเทศ ราคาถูก

Facebook
หนัาหลัก สินค้าของเรา โปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ
   ชื่อผู้ใช้งาน  
   รหัสผ่าน  
หมวดหมู่สินค้า
เสื้อโปโลทั้งหมด
เสื้อโปโลคู่ ชาย-หญิง
เสื้อโปโลชายทั้งหมด
เสื้อโปโลหญิงทั้งหมด
เสื้อโปโล Bull Cha ทั้งหมด
เสื้อโปโล Roosteria ทั้งหมด
BULL CHA
โปโลชายผ้าพื้น ปกขลิบใหญ่
โปโลชายผ้าพื้น ปกขลิบสี่เส้น
โปโลชายผ้าพื้น ปกขลิบคู่ใหญ่
โปโลชายผ้าพื้น แขนสลับสี
โปโลชายผ้าพื้น ปกกรมขาวแดง
โปโลชายผ้าพื้น ปกดำทอง
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกขลิบใหญ่
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกขลิบสี่เส้น
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกขลิบคู่ใหญ่
โปโลหญิง ผ้าลายจุดใหญ่
ROOSTERIA
โปโลชายผ้าพื้น ปกเรียบสลับสี
โปโลชายผ้าพื้น ปกขลิบเล็ก
โปโลชายผ้าพื้น ปกแถบขนาน
โปโลชายผ้าพื้น ปกแถบสองสี
โปโลชายผ้าพื้น ปกสามเส้น
โปโลชาย ผ้าลายจุดเล็ก
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกเรียบสลับสี
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกขลิบเล็ก
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกแถบขนาน
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกแถบสองสี
โปโลหญิงผ้าพื้น ปกสามเส้น
โปโลหญิง ผ้าลายจุดเล็ก
เมนูลัด
ตรวจสอบการส่งสินค้า
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
ผลิตเสื้อโปโลกับเรา
Bull Cha กับ ซีเล็บ
DBD Registered
เว็บไซต์ www.bullchaonline.com
ได้ขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
เลขที่ 0105553039371 กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ท่านมั่นใจได้ว่าการซื้อสินค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์เรา จะไม่ถูกหลอกลวง
หรือผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
เงื่อนไขและข้อตกลง
1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

Bull Cha Online ได้จัดทำเว็บไซต์ www.bullchaonline.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ขายสินค้าเสื้อโปโลและผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ Bull Cha ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

    2.1 Bull Cha Online ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์
    2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด
    2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
    2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใด ๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
    2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือ Bull Cha Online ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
    2.6 สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
    2.7 Bull Cha Online สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก Bull Cha Online พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
        2.7.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
        2.7.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
        2.7.3 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

3. การจำกัดความรับผิดชอบ

    3.1 เนื้อหา แม้ Bull Cha Online จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ Bull Cha Online ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น Bull Cha Online จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ Bull Cha Online ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
    3.2 ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Bull Cha Online ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของBull Cha Online ผู้ใช้บริการยอมรับว่าBull Cha Online ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

5. สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Bull Cha Online

6. สิทธิของ Bull Cha Online

    6.1 Bull Cha Online มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
    6.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
    6.3 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี Bull Cha Online หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น ๆ
    6.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ การกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงให้ Bull Cha Online สามารถการยกเลิกการขายและ/หรือเสนอขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควร

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

© Bull Cha Online. All rights reserved.  This website is powered by Infotech Maker
Email: contact@bullchaonline.com
Bull Cha Online